Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực chứng thực

21. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

22. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

23. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

24. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

25. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

26. Cấp bản sao từ sổ gốc

Tư pháp 
Lĩnh vực giám hộ

27. Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực giám hộ

28. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

29. Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp 
Lĩnh vực hộ tịch

30. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp 
Hiển thị 21 đến 30 / 328 thủ tục