Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực
Lĩnh vực chứng thực

1. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

2. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

3. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

4. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

5. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

7. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

8. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

9. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

10. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp 
Hiển thị 1 đến 10 / 12 thủ tục