Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực
Lĩnh vực chứng thực

1. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

2. Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

3. Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

4. Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

5. Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến Tài sản là động sản

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

6. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

7. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

8. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

9. Thủ tục Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tư pháp 
Lĩnh vực chứng thực

10. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tư pháp 
Hiển thị 1 đến 10 / 12 thủ tục