Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

1. Thủ tục Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

2. Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

3. Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

4. Thủ tục Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

5. Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

6. Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

7. Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

8. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

9. Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Tư pháp 
Hiển thị 1 đến 9 / 9 thủ tục