Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

1. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 1.001279.000.00.00.H20

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 2.000629.000.00.00.H20

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

3. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 2.000633.000.00.00.H20

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

4. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

5. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

6. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

7. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

9. Cấp giấy phép bán lẻ rượu

Công thương 
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

10. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương 
Hiển thị 1 đến 10 / 12 thủ tục