Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

1. Công bố mở cảng cá loại 3

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

3. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

4. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

5. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

6. Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

7. Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

8. Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

9. Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong Tỉnh

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới

10. Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Hiển thị 1 đến 10 / 15 thủ tục