Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản
Lĩnh vực quản lý công sản

1. Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

2. Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

4. Quyết định thanh lý tài sản công

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

5. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

6. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

7. Quyết định bán tài sản công

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

8. Quyết định điều chuyển tài sản công.

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

9. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại ác điểm a, b,c, d, đ và e khoản 1 ĐIều 41 của Luật quản lý, sử dung tài sản công

Tài chính 
Lĩnh vực quản lý công sản

10. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Tài chính 
Hiển thị 1 đến 10 / 17 thủ tục