Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội,...
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

1. Quỹ tự giải thể

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

2. Đổi tên quỹ

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

3. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

4. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

5. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

6. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

7. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

8. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

Nội vụ 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

9. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Nội vụ 
Hiển thị 1 đến 9 / 9 thủ tục