Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm định, đấu thầu
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

1. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

2. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

3. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

4. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

5. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

6. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

7. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

8. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng.

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

9. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thẩm định, đấu thầu

10. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Kế hoạch và đầu tư 
Hiển thị 1 đến 10 / 12 thủ tục