Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác...
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

1. Đăng ký khi hợp tác xã chia

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

2. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

3. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

4. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

5. Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

6. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

7. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

8. Giải thể tự nguyện hợp tác xã.

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (khi bị mất hoặc bị hư hỏng)

Kế hoạch và đầu tư 
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

10. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Kế hoạch và đầu tư 
Hiển thị 1 đến 10 / 16 thủ tục