Lĩnh vực Xây dựng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 997/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 09 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 8