Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số  1860/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 8