Lĩnh vực Công an

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 9