Lĩnh vực Công thương

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC, ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Cấp điều chỉnh Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 5