Lĩnh vực Công an

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 3