Lĩnh vực Công an

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Cấp đổi từ Chứng minh nhân dân (12 số) sang Căn cước công dân, Cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 5