Lĩnh vực Công thương

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 25