Lĩnh vực Công thương

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC, ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Cấp giấy phép bán lẻ rượu
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 2