Lĩnh vực Công thương

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND-HC ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 2.000633.000.00.00.H20
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 8