Lĩnh vực Công thương

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC, ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 6