Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 5