Lĩnh vực Xây dựng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 996/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 09 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 12