Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 6