Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 10