Lĩnh vực Thông tin truyền thông

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 655/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 3