Lĩnh vực Thông tin truyền thông

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 4