Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 18