Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 6