Lĩnh vực Tư pháp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 4