Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định 509/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 3