Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND-HC ngày 15 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 3