Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND-HC ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
Tải mẫu đơn
Quy trình thực hiện và biểu mẫu Lượt xem: 1