Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2022

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước
Tải mẫu đơn
Tải về Lượt xem: 4