Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

1. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

2. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

3. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Lao động - thương binh và xã hội 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

4. Thủ tục Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

5. Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

6. Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

7. Thủ tục Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

8. Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

9. Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Tư pháp 
Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

10. Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tư pháp 
Hiển thị 1 đến 10 / 296 thủ tục