Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Danh sách thủ tục hành chính
Lĩnh vực gia đình

1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, thể thao và du lịch 
Lĩnh vực bồi thường nhà nước

2. Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Hoạt động quản lý hành chính)

Tư pháp 
Lĩnh vực bồi thường nhà nước

3. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (Hoạt động quản lý hành chính)

Tư pháp 
Lĩnh vực bồi thường nhà nước

4. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (Hoạt động quản lý hành chính)

Tư pháp 
Lĩnh vực bồi thường nhà nước

5. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (Hoạt động quản lý hành chính)

Tư pháp 
Công thương

6. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương 
Lĩnh vực bồi thường nhà nước

7. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (Hoạt động quản lý hành chính)

Tư pháp 
Công thương

8. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Trường hợp do bị mất hoặc bị hỏng)

Công thương 
Lĩnh vực bồi thường nhà nước

9. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai (Hoạt động quản lý hành chính)

Tư pháp 
Công thương

10. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương 
Hiển thị 1 đến 10 / 296 thủ tục